Please note: Conditions in English are valid.

Σημείωση: Οι όροι στα αγγλικά είναι έγκυροι.

 

 

Káltses s.r.o.

 Id.No .: 07846282

με έδρα το Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Prague 1

εγγεγραμμένο στο εμπορικό μητρώο που τηρείται από το δημοτικό δικαστήριο της Πράγας, τμήμα Γ, αρ. 308607

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Michal Mikulášek

Email: info@okstoixima.com

Τηλέφωνο: +420 722614195

 

εκδίδει τα ακόλουθα

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Káltses s.r.o. (εφεξής "OKSTOIXIMA") είναι ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου WWW.OKSTIXIMA.COM (εφεξής "ο ιστότοπος").

Η OKSTOIXIMA παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα των στοιχημάτων επί των αθλητικών αγώνων και άλλων αθλητικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται σε όλο τον κόσμο.

Βάσει Συμβολαίου Υπηρεσίας, η OKSTOIXIMA συμφωνεί να παρέχει στον Πελάτη μια υπηρεσία που συνίσταται στην παροχή συμβουλών για τα αποτελέσματα συγκεκριμένων αθλητικών αγώνων ή άλλων αθλητικών γεγονότων ή οποιωνδήποτε συγκεκριμένων τμημάτων τους, για εξέταση και ανάλογα με τον τύπο της ιδιότητας μέλους ή οποιουδήποτε άλλου υπηρεσία που έχει επιλέξει ο Πελάτης.

Οι συμβουλές που αποστέλλονται έχουν τη φύση απλών συστάσεων και η OKSTOIXIMA δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά που υπέστη ο Πελάτης, άμεσα ή έμμεσα, ως αποτέλεσμα της χρήσης συμβουλής ή άλλων πληροφοριών (όπως στρατηγική ή ανάλυση).

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την OKSTOIXIMA (συμβουλές στοιχημάτων) πρέπει να παρέχονται μόνο για ενημέρωση. Εναπόκειται σε κάθε Πελάτη να αποφασίσει εάν θα χρησιμοποιήσει ή όχι τις συμβουλές που παρέχονται και εάν και σε ποιο ποσό θα στοιχηματίσει ή όχι για ένα συγκεκριμένο αθλητικό γεγονός. Η OKSTOIXIMA δηλώνει ρητά ότι δεν δέχεται χρήματα ως στοιχήματα από Πελάτες και ότι δεν στοιχηματίζει για λογαριασμό των Πελατών ή κάνει οποιαδήποτε άλλα μέτρα για την τοποθέτηση στοιχημάτων.

Η τιμή της υπηρεσίας περιλαμβάνει επίσης το κόστος που σχετίζεται με την παράδοση και τις χρεώσεις που σχετίζονται με την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής. Οι τιμές των υπηρεσιών είναι τελικές, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και τελών.

Όλες οι συμβατικές σχέσεις που προκύπτουν από τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται στον Δικτυακό Τόπο διέπονται από τους νόμους της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Εάν ένας καταναλωτής είναι συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση, οι σχέσεις που δεν διέπονται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις (στο εξής καλούμενες "GT & C") διέπονται από τις διατάξεις του νόμου αριθ. 89/2012 Coll., Του Αστικού Κώδικα , όπως τροποποιήθηκε (εφεξής ο "Αστικός Κώδικας"), και του νόμου 634/1992 Coll., για την προστασία των καταναλωτών, όπως τροποποιήθηκε (στο εξής "νόμος περί προστασίας των καταναλωτών"). Μια σύμβαση είναι μια σύμβαση καταναλωτή εάν το συμβαλλόμενο μέρος της είναι άτομο που παραγγέλλει τις υπηρεσίες εκτός του πεδίου των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων ή εκτός του πεδίου της ανεξάρτητης άσκησης του επαγγέλματός του. Σε αντίθετη περίπτωση, η σύμβαση δεν αποτελεί σύμβαση καταναλωτή και το σχετικό μέρος δεν προστατεύεται ως καταναλωτής σύμφωνα με τους προαναφερθέντες νομικούς κανονισμούς και αυτούς τους GT & C. Ειδικότερα, ένα τέτοιο συμβαλλόμενο μέρος, ως μη καταναλωτής, δεν έχει το δικαίωμα να αποσυρθεί από τη σύμβαση χωρίς να διευκρινίζει έναν λόγο. Εάν το Μέρος δεν είναι καταναλωτής, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Μερών που δεν διέπονται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις εφαρμόζονται μόνο σε άτομα (άτομα) που εκτελούν τη σύμβαση εκτός του πεδίου των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων ή εκτός του πεδίου της ανεξάρτητης άσκησης του επαγγέλματός τους.

Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε εκτελεσθείσας Σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Σε αυτά τα GT & C, οποιαδήποτε σύμβαση που εκτελείται σύμφωνα με αυτές τις GT & C θα οριστεί ως σύμβαση παροχής υπηρεσιών (στο εξής αναφέρεται ως "Σύμβαση"). δηλαδή μια σύμβαση σημαίνει επίσης, για παράδειγμα, μια σύμβαση αγοράς για την αγορά πιστωτικών μονάδων ή συμβουλές PREMIUM, μια σύμβαση ανανέωσης της υπάρχουσας ιδιότητας μέλους του πελάτη ή μια σύμβαση για μια νέα συμμετοχή σε PREMIUM κ.λπ.

Τόσο οι Γενικοί Όροι και οι Προϋποθέσεις όσο και η Σύμβαση εκτελούνται στην αγγλική γλώσσα. Η Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, θα αρχειοθετηθεί σε ηλεκτρονική μορφή από την OKSTOIXIMA και δεν θα είναι προσβάσιμη στο κοινό, ούτε καν από τον Πελάτη.

Διεύθυνση ταχυδρομείου: Káltses s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Prague 1.

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

Η OKSTOIXIMA προσφέρει τις υπηρεσίες της στον Ιστότοπο.

 OKSTOIXIMA προσφέρει "VIP Membership" στους πελάτες της. οι μεμονωμένοι τύποι VIP μελών διαφέρουν μόνο κατά την περίοδο συμμετοχής και, ανάλογα με την περίοδο, στην τιμή τους. Στο πλαίσιο της ιδιότητας του μέλους VIP, ανεξάρτητα από τον τύπο του, η OKSTOIXIMA εγγυάται ότι ο Πελάτης θα λάβει τουλάχιστον 4 (VIP) VIP ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ καθ 'όλη τη διάρκεια της VIP μέλος. Τα VIP FREE TIPS αποτελούν βασικό τύπο συμβουλών που παρέχονται από την OKSTOIXIMA.

 

Ταυτόχρονα, ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει επιπλέον συμβουλές, όπως VIP PREMIUM και VIP PREMIUM EXCLUSIVE συμβουλές ή VIP PREMIUM και VIP PREMIUM EXCLUSIVE, τα οποία ξεχωριστά είδη διαφέρουν μόνο κατά την περίοδο συμμετοχής και, ανάλογα με την περίοδο, στην τιμή τους , και καθημερινά πακέτα ή πρόσβαση σε αποκλειστικά αθλητικά πακέτα. η παροχή αυτών των υπηρεσιών εξαρτάται από την περίοδο της VIP μέλους. Παράλληλα, ο Πελάτης μπορεί να παραγγείλει Διαβούλευση με ένα μέλος της ομάδας μας ή μια συνιστώμενη Στρατηγική προσαρμοσμένη στις ανάγκες του Πελάτη.

 

Ως μέρος της ΒΡΥΣΗΣ (7 ημερών) VIP PREMIUM ή VIP PREMIUM EXCLUSIVE, η OKSTOIXIMA εγγυάται ότι ο Πελάτης θα λάβει τουλάχιστον 1 (μία) PREMIUM ή 1 (μία) PREMIUM EXCLUSIVE άκρη καθ 'όλη τη διάρκεια αυτής της συμμετοχής.

 

Ως μέρος της Αργυρικής (14-ημερών) VIP PREMIUM ή VIP PREMIUM EXCLUSIVE, η OKSTOIXIMA εγγυάται ότι ο Πελάτης θα λάβει τουλάχιστον 2 (δύο) PREMIUM ή 2 (δύο) PREMIUM EXCLUSIVE συμβουλές καθ 'όλη τη διάρκεια αυτής της συμμετοχής.

 

Ως μέρος της Gold (30 ημερών) VIP PREMIUM ή VIP PREMIUM EXCLUSIVE, η OKSTOIXIMA εγγυάται ότι ο Πελάτης θα λάβει τουλάχιστον 4 (4) PREMIUM ή 4 (τέσσερις) συμβουλές PREMIUM EXCLUSIVE καθ 'όλη τη διάρκεια αυτής της συμμετοχής.

Ως μέρος της VIP Platinum (90 ημερών) VIP PREMIUM ή VIP PREMIUM EXCLUSIVE, η OKSTOIXIMA εγγυάται ότι ο Πελάτης θα λάβει τουλάχιστον 12 (δώδεκα) PREMIUM ή 12 (δώδεκα) συμβουλές PREMIUM EXCLUSIVE καθ 'όλη τη διάρκεια αυτής της συμμετοχής.

Περιγραφή των υπηρεσιών υψηλής ποιότητας (εφεξής "Υπηρεσίες Premium"): Αποκλειστικά αθλητικά πακέτα. Η υπηρεσία Αποκλειστικών Αθλητικών Πακέτων αφορά πάντα ένα συγκεκριμένο αθλητικό γεγονός (π.χ. τουρνουά ή πρωτάθλημα) και, ως μέρος αυτής της υπηρεσίας, ο Πελάτης θα αποκτήσει πρόσβαση σε ένα προκαθορισμένο σύνολο υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτό το αθλητικό γεγονός. Οι συγκεκριμένοι όροι παροχής της υπηρεσίας αποκλειστικών αθλητικών πακέτων (περιεχόμενο, τιμή, περίοδος, όροι πληρωμής κλπ.) Θα προσδιορίζονται στον ιστότοπο και στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

 Μακροπρόθεσμη ιδιότητα μέλους VIP PREMIUM. Ως μέρος της μακροπρόθεσμης υπηρεσίας VIP PREMIUM Membership, ο Πελάτης θα αποκτήσει πρόσβαση σε όλες τις VIP PREMIUM TIPS, κάθε φορά για την περίοδο που αντιστοιχεί στον τύπο της προσφερόμενης τιμής μέλους. Στην Ιστοσελίδα, η OKSTOIXIMA παρέχει μια περιγραφή των μεμονωμένων τύπων προσφοράς VIP PREMIUM που προσφέρονται αυτήν τη στιγμή. Οι VIP VIP PREMIUM TIPS αποτελούν ένα premium είδος των συμβουλών που παρέχονται από την OKSTOIXIMA και συνήθως διαφέρουν από τα VIP FREE TIPS στο επίπεδο εμπιστοσύνης που δηλώνει η OKSTOIXIMA.

 Μακροπρόθεσμη ιδιότητα μέλους VIP PREMIUM + VIP PREMIUM EXCLUSIVE. Ως μέρος της μακροπρόθεσμης υπηρεσίας VIP PREMIUM + VIP PREMIUM EXCLUSIVE, ο Πελάτης θα αποκτήσει πρόσβαση σε όλα τα VIP PREMIUM + VIP PREMIUM EXCLUSIVE TIPS, κάθε φορά για την περίοδο που αντιστοιχεί στον τύπο της προσφερόμενης τιμής μέλους. Στην ιστοσελίδα, η OKSTOIXIMA παρέχει περιγραφή των μεμονωμένων τύπων VIP VIP EXCLUSIVE Membership που προσφέρονται αυτήν τη στιγμή. Οι VIP EXCLUSIVE ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ VIP PREMIUM συνιστούν έναν κορυφαίο τύπο συμβουλών που παρέχονται από την OKSTOIXIMA και συνήθως διαφέρουν από τα VIP FREE TIPS και VIP PREMIUM TIPS στην τιμή και το επίπεδο εμπιστοσύνης που δηλώνει η OKSTOIXIMA.

 Ημερήσιο πακέτο VIP PREMIUM. Ως μέρος της Ημερήσιας Παροχής Υπηρεσιών Πακέτου VIP PREMIUM, ο Πελάτης θα αποκτήσει πρόσβαση σε όλες τις VIP PREMIUM TIPS για τη συγκεκριμένη ημερολογιακή ημέρα για την οποία εκδόθηκε το Πακέτο.

 Καθημερινά Πακέτο VIP PREMIUM + VIP PREMIUM EXCLUSIVE. Στο πλαίσιο του Καθημερινού Πακέτου VIP PREMIUM + VIP PREMIUM EXCLUSIVE, ο Πελάτης θα αποκτήσει πρόσβαση σε όλα τα VIP PREMIUM TIPS και VIP PREMIUM EXCLUSIVE TIPS για τη συγκεκριμένη ημερολογιακή ημέρα για την οποία εκδόθηκε το Πακέτο.

 Ατομικά VIP PREMIUM ή VIP PREMIUM EXCLUSIVE TIPS. Ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει εξατομικευμένα VIP PREMIUM TIPS ή VIP PREMIUM EXCLUSIVE TIPS.

 Διαβουλεύσεις και εξατομικευμένες στρατηγικές. Ο Πελάτης μπορεί επίσης να αγοράσει μια Διαβούλευση με ένα μέλος της ομάδας μας. Ταυτόχρονα, ο Πελάτης μπορεί να παραγγείλει μια Ειδική Στρατηγική Στοιχηματισμού από εμάς.

Η παροχή Premium Services εξαρτάται πάντοτε από τη διάρκεια της βασικής VIP συμμετοχής, δηλαδή εάν η VIP Membership του Πελάτη τερματίσει ή, αν η Πελάτης δεν ανανεώσει τη VIP Σύνθεση, την πρόσβασή της στο VIP PREMIUM το τμήμα VIP PREMIUM EXCLUSIVE ή το αποκλειστικό πακέτο αθλημάτων θα τερματιστεί επίσης.

Η OKSTOIXIMA προσφέρει επίσης στους Πελάτες της την αγορά Πιστωτικών Μονάδων, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή ορισμένων από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα. Ο Πελάτης μπορεί επίσης να λάβει Πιστώσεις από την OKSTOIXIMA ως δώρο, ως βραβείο σε κερδοσκοπικές διοργανώσεις ή ως αποζημίωση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (βλ. Παρακάτω). Η αξία μιας πίστωσης στην ιστοσελίδα OKSTOIXIMA είναι € 1.

Στο δικτυακό τόπο, η OKSTOIXIMA παρέχει περιγραφή των μεμονωμένων τύπων VIP μέλους και των σχετικών επιλογών για την αγορά συμβουλών VIP PREMIUM, συμβουλών VIP PREMIUM EXCLUSIVE, πακέτων και τιμολογίων και άλλων υπηρεσιών, αν υπάρχουν, συμπεριλαμβανομένων των τιμών τους. Η τιμή των υπηρεσιών καθορίζεται, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και τελών.

Η παρουσίαση των υπηρεσιών συνιστά πρόταση εκτέλεσης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 1732 παράγραφος 2 του Αστικού Κώδικα. 2. ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Πελάτης θα πρέπει να τοποθετήσει τη σειρά των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας www.okstoixima.com.

Η σειρά των υπηρεσιών τοποθετείται ως εξής:

Στην περίπτωση νέων πελατών που δεν έχουν δημιουργήσει ακόμη τον λογαριασμό πελάτη τους για την ενότητα VIP (εφεξής ο "Λογαριασμός Πελάτη"), ο Πελάτης θα επιλέξει τον απαιτούμενο τύπο VIP μέλους στην Ιστοσελίδα (πατώντας το κουμπί με το κείμενο Ξεκινήστε να κερδίζετε, το οποίο αποτελεί μέρος της παρουσίασης της υπηρεσίας στον Ιστότοπο). μετά από αυτό θα ανοίξει ένα έντυπο εγγραφής το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί από τον Πελάτη και μετά ο Πελάτης πρέπει να πατήσει το κουμπί με το κείμενο Να συνεχίσει μετά από το οποίο ο Πελάτης θα ανακατευθυνθεί στο δεύτερο βήμα όπου ο Πελάτης θα επιβεβαιώσει τον / την επιλογή της ιδιότητας μέλους και όπου ο Πελάτης μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει έναν κωδικό έκπτωσης, εάν υπάρχει. Μετά από αυτό, ο Πελάτης θα ανακατευθυνθεί στην πύλη πληρωμής όπου θα καταβάλει την τιμή της υπηρεσίας. Η παραγγελία ολοκληρώθηκε και γίνεται δεσμευτική κατά την υποβολή της φόρμας εγγραφής, δηλαδή αφού ο Πελάτης έχει πατήσει το κουμπί με το κείμενο Να συνεχίσει, με το οποίο δημιουργείται ταυτόχρονα ο Λογαριασμός Πελάτη.

 

Εάν ο Πελάτης έχει ήδη έναν υπάρχοντα Λογαριασμό Πελάτη, ο Πελάτης θα κάνει μια παραγγελία μετά τη σύνδεση στον Λογαριασμό Πελάτη του, επιλέγοντας τον απαιτούμενο τύπο VIP μέλους ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που προσφέρεται στην ενότητα VIP στην Ιστοσελίδα (Premium Services, Credits, ) Και αφού επιβεβαιώσει την επιλογή του σε αναδυόμενο παράθυρο, όπου μπορεί να χρησιμοποιήσει τον κωδικό έκπτωσης του, αν υπάρχει, ή να πληρώσει με τη χρήση των Credits, ο Πελάτης θα ανακατευθυνθεί κατευθείαν στην πύλη πληρωμής όπου θα καταβάλει την τιμή της υπηρεσίας. Η παραγγελία έχει ολοκληρωθεί και γίνεται δεσμευτική αφού ο Πελάτης έχει πατήσει το κουμπί με το κείμενο Πληρωμή που αποτελεί μέρος της παρουσίασης της υπηρεσίας στην Ιστοσελίδα.

 Μετά την ανακατεύθυνση στην πύλη πληρωμής, ο Πελάτης θα καταβάλει την τιμή της υπηρεσίας χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις προσφερόμενες επιλογές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή για τις υπηρεσίες μέσω της θυρίδας πληρωμής, ανατρέξτε στο άρθρο 14 του κανονισμού GT & C παρακάτω. Εάν ο Πελάτης δεν μπορεί να πληρώσει την τιμή των υπηρεσιών χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις προσφερόμενες επιλογές, ο Πελάτης θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@okstoixima.com. σε απάντηση αυτού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η OKSTOIXIMA θα ενημερώσει τον Πελάτη για τα τραπεζικά στοιχεία για την πληρωμή της τιμής των υπηρεσιών μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

 

Με την τοποθέτηση δεσμευτικής σειράς υπηρεσιών, ο Πελάτης επιβεβαιώνει ότι έχει εξοικειωθεί και συμφωνήσει με αυτές

 

Τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις στη διατύπωση που ισχύει και ισχύει κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Πριν από την τοποθέτηση της δεσμευτικής εντολής, ο Πελάτης πρέπει να ελέγξει την ορθότητα όλων των πληροφοριών που του παρέχονται. Οι πληροφορίες που παρέχονται στη δεσμευτική σειρά θεωρούνται σωστές από την OKSTOIXIMA.

Η Σύμβαση παροχής υπηρεσιών εκτελείται τη στιγμή που ο Πελάτης έχει καταβάλει την τιμή της παραγγελθείσας υπηρεσίας. Η παραγγελία, συμπεριλαμβανομένης μιας φορολογικής απόδειξης, αποστέλλεται στον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των έγκυρων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχει ο Πελάτης κατά τη διαδικασία εγγραφής. Η OKSTOIXIMA δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους τρίτου, η οποία να περιλαμβάνει ρητά οποιαδήποτε καθυστέρηση εντός των συναλλαγών πληρωμής μέσω. Αυτό θα περιλαμβάνει ρητά περιπτώσεις όπου ο Πελάτης δεν λαμβάνει την παραγγελθείσα υπηρεσία σε εύθετο χρόνο λόγω καθυστέρησης εκ μέρους του (π.χ. η συμβουλή που αγοράσατε δεν εμφανίζεται εγκαίρως).

Εάν η εκτέλεση της υπηρεσίας δεν εξαρτάται από την πληρωμή της τιμής της υπηρεσίας (ορισμένες ειδικές προσφορές, βλ. Κατωτέρω), η Σύμβαση θα εκτελεστεί τη στιγμή που τα απαιτούμενα στοιχεία πληρωμής του Πελάτη θα εισαχθούν και θα σταλούν μέσω της θυρίδας πληρωμής.

 

Η εντολή του Πελάτη που περιέχει οποιεσδήποτε, ακόμη και ασήμαντες, τροποποιήσεις, αποκλίσεις από τους όρους της πρότασης, επιφυλάξεις, περιορισμοί ή οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές συνιστά νέα πρόταση για την εκτέλεση της Σύμβασης. Εάν η παραγγελία αποτελεί νέα πρόταση για την εκτέλεση μιας σύμβασης, η σύμβαση θα εκτελεστεί τη στιγμή που η νέα πρόταση του Πελάτη θα γίνει αποδεκτή από την OKSTOIXIMA.

Με την αποδοχή αυτών των GT & C, ο Πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει, ιδιαίτερα, την οικονομική του κατάσταση και ότι, έχοντας επίγνωση του γεγονότος αυτού, γίνεται επίσης VIP μέλος της OKSTOIXIMA και συμμετέχει στις προσφερόμενες υπηρεσίες.

 

Η OKSTOIXIMA διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή του Πελάτη ή, πιο συγκεκριμένα, να αρνηθεί την παραγγελία και να μην εκτελέσει τη Σύμβαση με τον Πελάτη. 3. ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο όρος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών εξαρτάται από τον τύπο της υπηρεσίας που αγοράζει ο πελάτης, π.χ. στην περίπτωση μέλους, αντιστοιχεί στην περίοδο συμμετοχής. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να ανανεώνεται αυτομάτως στις περιπτώσεις και σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 4 του ΣΓΠ.

Η ισχύς των Πιστοποιητικών περιορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς, μετά τη λήξη της οποίας δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν από τον Πελάτη. Ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα σε οποιαδήποτε μορφή αποζημίωσης για Πιστώσεις των οποίων η ισχύς έχει λήξει.

4. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ιδιότητα μέλους VIP, VIP Membership ή VIP PREMIUM και VIP PREMIUM EXCLUSIVE Membership θα παρατείνεται αυτόματα υπό τους ίδιους όρους και την ίδια περίοδο με την περίοδο για την οποία είχε αρχικά εκτελεστεί, εκτός εάν ένα από τα Μέρη ειδοποιήσει άλλο Μέρος γραπτώς το αργότερο 5 ημέρες πριν από τη λήξη της ισχύος της Σύμβασης (περίοδος προσχώρησης) ότι δεν επιθυμεί να ανανεώσει τη Σύμβαση και ζητεί τη λήξη της.

Το ίδιο ισχύει και για τα Συμβόλαια Υπηρεσιών για επιλεγμένα Αποκλειστικά Αθλητικά Πακέτα όπου ο Πελάτης χορήγησε τη συγκατάθεσή του για την αυτόματη ανανέωση της Σύμβασης κατά την παραγγελία της υπηρεσίας.

Ο Πελάτης μπορεί να ακυρώσει την αυτόματη ανανέωση της Σύμβασης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με γραπτή ειδοποίηση, που δηλώνει ρητά και αναμφισβήτητα ότι ο Πελάτης δεν επιθυμεί να ανανεώσει τη Σύμβαση και ζητεί τον τερματισμό της σύμβασης, στη διεύθυνση: info@okstoixima.com. Η OKSTOIXIMA μπορεί να ακυρώσει την αυτόματη ανανέωση της σύμβασης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με γραπτή ειδοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη που είναι καταχωρημένη στο Λογαριασμό Πελατών του Πελάτη.

Σε περίπτωση ανανέωσης της σύμβασης, θα γίνονται αυτομάτως επαναλαμβανόμενες πληρωμές για να καταβληθεί η τιμή των υπηρεσιών βάσει της σύμβασης μέσω της θυρίδας πληρωμής (βλ. Άρθρο 14 του GT & C). Η τιμή των υπηρεσιών για την περίοδο για την οποία ανανεώνεται αυτόματα η Σύμβαση είναι πληρωτέα την ημέρα κατά την οποία έγινε η αυτόματη ανανέωση της Σύμβασης.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ρητά με την αυτόματη ανανέωση της Εκτελεσθείσας Σύμβασης Υπηρεσίας καθώς και με τις επαναλαμβανόμενες πληρωμές που πραγματοποιούνται αυτόματα για την πληρωμή των υπηρεσιών μέσω της θυρίδας πληρωμής.

Η διαδικασία που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο του GT & C ισχύει επίσης σε περιπτώσεις όπου η αυτόματη ανανέωση της Σύμβασης και οι αυτόματες επαναλαμβανόμενες πληρωμές συμφωνούνται με τον Πελάτη για άλλους τύπους υπηρεσιών που προσφέρει η OKSTOIXIMA.

 

5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να αλλάξει τον υπάρχοντα τύπο συμμετοχής του, στέλνοντας αίτημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε: info@okstoixima.com τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την ημέρα της προγραμματισμένης αυτόματης ανανέωσης του υπάρχοντος μέλους του. Ο τύπος της ιδιότητας μέλους τροποποιείται με την καταβολή της τιμής του νέου τύπου μέλους.

 

 

6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΗ

Στο Λογαριασμό Πελατών του στο τμήμα VIP ("Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ"), ο Πελάτης έχει πρόσβαση σε όλες τις παραγγελίες που έχει τοποθετηθεί, καθώς και στις πληροφορίες σχετικά με την ιδιότητα μέλους του ή τις άλλες υπηρεσίες που έχει αγοράσει καθώς και σχετικά με τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν.

Ο Πελάτης μπορεί να συνδεθεί στον Λογαριασμό Πελάτη του χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που επιλέχθηκαν κατά τη διαδικασία εγγραφής. Ο Πελάτης προστατεύει τα στοιχεία σύνδεσης του χρήστη από την αποκάλυψή του σε τρίτους. Σε περίπτωση που ο Πελάτης χάσει ή ξεχάσει τον κωδικό του, μπορεί να ανανεώσει τον κωδικό του στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταχωρήσει για τον Λογαριασμό Πελατών.

Ο Πελάτης δεν μπορεί να κάνει πρόσβαση στον Λογαριασμό Πελατών του σε τρίτους. Εάν ο Πελάτης παραβιάσει αυτή την υποχρέωση, η OKSTOIXIMA μπορεί να αποχωρήσει από τη Σύμβαση.

Ο Πελάτης μπορεί να ακυρώσει τον Λογαριασμό Πελάτη του αποστέλλοντας αίτημα διαγραφής του λογαριασμού του στο e-mail info@okstoixima.com. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ρητά ότι θα χάσει την πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που αγοράζει αν ακυρώσει τον Λογαριασμό Πελάτη του. 

7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η OKSTOIXIMA χορηγεί εφάπαξ 30ήμερη εγγύηση ικανοποίησης στους νέους πελάτες της (η "Εγγύηση Ικανοποίησης"), με την οποία η OKSTOIXIMA εγγυάται στους νέους πελάτες της που δεν είναι ικανοποιημένοι από τις παρεχόμενες υπηρεσίες με τη μορφή πιστώσεων για την αγορά υπηρεσιών .

Προϋπόθεση για την παροχή της εγγύησης ικανοποίησης είναι η ενεργός χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από την OKSTOIXIMA για τουλάχιστον 30 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι η Εγγύηση Ικανοποίησης παρέχεται μόνο στους Πελάτες που έχουν αγοράσει ένα τιμολόγιο μέλους για την ελάχιστη περίοδο των 30 ημερών. Οι Πελάτες που έχουν αγοράσει τιμολόγιο μέλους για περίοδο μικρότερη των 30 ημερών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την Εγγύηση Ικανοποίησης.

Ένας νέος Πελάτης θα σημαίνει έναν Πελάτη που εκτελεί για πρώτη φορά Συμβόλαιο με την OKSTOIXIMA.

Εάν ένας νέος Πελάτης ηλεκτρονικά στείλει γραπτή ειδοποίηση στο info@okstoixima.com το αργότερο την 7η ημέρα μετά τη λήξη της Εγγύησης Ικανοποίησης 30 ημερών (ήτοι την 37η ημέρα μετά την ημερομηνία εκτέλεσης της Σύμβασης Υπηρεσίας), η οποία (α) δεν ήταν ικανοποιημένος από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, (s) θα λάβει 39 Credits στον λογαριασμό πελάτη του από την OKSTOXIMA ως αποζημίωση.

 

 

 

Ως μέρος της εγγύησης ικανοποίησης, ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα στην επιστροφή της τιμής του μέλους ή οποιασδήποτε άλλης πληρωμένης υπηρεσίας ή σε οποιαδήποτε μορφή αποζημίωσης για τις Πιστώσεις που αποκτήθηκαν ως αποζημίωση.

 

9. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο Πελάτης δεσμεύεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις από τη στιγμή της εκτέλεσης της Σύμβασης. Ο Πελάτης μπορεί να εξοικειωθεί με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις πριν από την αποστολή δεσμευτικής εντολής. Ο Πελάτης θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τα παραπάνω και επαρκώς πριν από την πραγματική αποστολή της παραγγελίας. Αυτά τα GT & C αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που εκτελείται μέσω του Δικτυακού Τόπου.

Τόσο η GT & C όσο και η σύμβαση εκτελούνται στην αγγλική γλώσσα. Η Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, θα αρχειοθετείται σε ηλεκτρονική μορφή και δεν θα είναι προσιτή στο κοινό, ούτε καν από τον Πελάτη.

 

 

 

Οι πληροφορίες σχετικά με τα μεμονωμένα τεχνικά βήματα που οδηγούν στην εκτέλεση της Σύμβασης είναι προφανείς από τη διαδικασία παραγγελίας του Δικτυακού Τόπου και έτσι δίνεται στον Πελάτη η δυνατότητα να ελέγξει τις πληροφορίες και να τις διορθώσει, αν είναι απαραίτητο, προτού θέσει πραγματικά τη δεσμευτική εντολή.

Ο Πελάτης συμφωνεί με τη χρήση μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. Οποιοδήποτε κόστος προκύψει από τον Πελάτη όταν χρησιμοποιεί μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως σε σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης, βαρύνει τον ίδιο τον Πελάτη. Η χρήση μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως για υπηρεσίες παραγγελίας στον Ιστότοπο δεν χρεώνεται με κανένα ειδικό επιτόκιο. 

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ OKSTOXIMA

 Οι υποχρεώσεις της OKSTOXIMA απορρέουν από τους γενικά δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς, ιδίως από τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών και τον Αστικό Κώδικα έναντι των καταναλωτών και από τον Αστικό Κώδικα έναντι άλλων οντοτήτων.

 Ο δικτυακός τόπος περιλαμβάνει έναν πλήρη κατάλογο των υπηρεσιών που προσφέρονται στον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της βασικής τους περιγραφής και τιμής.

 Όλες οι τιμές των υπηρεσιών που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο είναι σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ. Οι εκπτώσεις και οι προωθητικές ενέργειες, εάν υπάρχουν, δεν θα συνδυαστούν, εκτός αν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό στον ιστότοπο. Οι όροι πληρωμής καθορίζονται σε αυτά τα GT & C.

 Οι τιμές των παρουσιαζόμενων υπηρεσιών παραμένουν σε ισχύ για την περίοδο για την οποία εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Η OKSTOXIMA διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την τιμή των υπηρεσιών αν η τιμή καθορίζεται εσφαλμένα και σε περίπτωση τεχνικού σφάλματος ή οποιασδήποτε άλλης αντικειμενικής αιτίας μιας εσφαλμένης τιμής. Εάν η OKSTOXIMA κάνει προφανές λάθος κατά τον προσδιορισμό της τιμής των υπηρεσιών στην Ιστοσελίδα ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας, η OKSTOXIMA δεν υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες στον Πελάτη για τέτοια προφανώς εσφαλμένη τιμή, ακόμη και αν ο Πελάτης έχει ήδη καταβάλει την τιμή ( και έτσι η Σύμβαση εκτελέστηκε). Σε αυτή την περίπτωση, η OKSTOXIMA έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση.

 Εάν η τιμή των υπηρεσιών που προσδιορίζονται στον Ιστότοπο ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας δεν είναι πλέον ενημερωμένη, ο Πελάτης θα ενημερωθεί για το γεγονός αυτό χωρίς καθυστέρηση. Εάν ο Πελάτης δεν έχει ακόμη καταβάλει το τίμημα, η OKSTOXIMA δεν υποχρεούται να εκτελέσει τη Σύμβαση.

 Αν η OKSTOXIMA διαπιστώσει οποιαδήποτε ύποπτη συναλλαγή πληρωμής χρησιμοποιώντας μια κάρτα πληρωμής ή οποιοδήποτε άλλο μέσο πληρωμής, η OKSTOXIMA θα αναφέρει το γεγονός αυτό στους αρμόδιους φορείς και κυβερνητικές αρχές. Ταυτόχρονα, η OKSTOXIMA διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει ή να αναστείλει την εκτέλεση της υπηρεσίας τουλάχιστον μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα και μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι η συναλλαγή πληρωμής εγκρίθηκε.

 Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχει ο Πελάτης θεωρούνται από την OKSTOXIMA αληθή και η OKSTOXIMA παρέχει την υπηρεσία που έχει παραγγείλει βάσει αυτής.

 Η OKSTOXIMA δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβη που υπέστη ο Πελάτης ή τρίτος ως αποτέλεσμα αναληθών ή παραμορφωμένων πληροφοριών και δεδομένων που παρέχονται από τον Πελάτη.

 

 Η OKSTOXIMA δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά που υπέστη ο Πελάτης, άμεσα ή έμμεσα, ως αποτέλεσμα χρήσης μιας συμβολής ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας (όπως μια ανάλυση).

 Η OKSTOXIMA δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή βλάβες, συμπεριλαμβανομένης της άυλης βλάβης, που υπέστη ο Πελάτης ή τρίτος ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης του Πελάτη με αυτά τα GT & C.

 Εάν ο Πελάτης αποχωρήσει από τη Σύμβαση, η OKSTOXIMA θα επιβεβαιώσει την αποδοχή αυτής της απόσυρσης στον Πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ηλεκτρονικά ή γραπτώς και θα αξιολογήσει την απόσυρση από τη Σύμβαση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Εάν η απόσυρση από τη Σύμβαση κριθεί δικαιολογημένη, τα κεφάλαια ή, ενδεχομένως, η κατάλληλη ποσότητα αυτών, επιστρέφονται στον Πελάτη εντός 14 ημερών από την παράδοση της απόσυρσης από τη Σύμβαση. Εάν ο Πελάτης έχει ήδη χρησιμοποιήσει την υπηρεσία, ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Συμφωνείται ρητά ότι το γεγονός ότι το ποσοστό επιτυχίας των συμβουλών που μεσολάβησε η OKSTOXIMA είναι χαμηλότερο από αυτό που αναμένεται από τον Πελάτη ή ότι οι αναλύσεις που παρέχονται δεν είναι τόσο λεπτομερείς όσο αναμένεται από τον Πελάτη, δεν αποτελεί λόγο απόσυρσης από τη Σύμβαση. Ο Πελάτης αναγνωρίζει αυτό το γεγονός.

 Η OKSTOXIMA έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση (α) εάν ο Πελάτης είναι οικονομικά ανίκανος να συμμορφωθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης ή εάν ο Πελάτης δεν συμμορφωθεί με τις προθεσμίες που καθορίζονται στη Σύμβαση ή σε αυτούς τους GT & C, ) εάν η εκτέλεση της Σύμβασης καθίσταται αδύνατη, γ) εάν η OKSTOXIMA δεν είναι ικανή να λειτουργήσει τις υπηρεσίες ή αποφασίσει να τερματίσει τη λειτουργία των δραστηριοτήτων της, δ) εάν ο πελάτης παρέχει στην OKSTOXIMA ψευδή ή στρεβλωτική πληροφορία ή ε) σε άλλες περιπτώσεις που καθορίζονται σε αυτά τα GT & C. Η ειδοποίηση καταγγελίας πρέπει να αποσταλεί γραπτώς στη διεύθυνση του Πελάτη ή να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη. Η προθεσμία προειδοποίησης είναι 7 ημέρες και αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσης της ειδοποίησης τερματισμού στον Πελάτη. 

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

 Μόνο ένα πρόσωπο που έχει φτάσει την ηλικία των 18 ετών, απολαμβάνει πλήρη νομική ικανότητα και συμφωνεί με αυτά Τα GT & C μπορούν να δουν την Ιστοσελίδα και να παραγγείλουν και να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα.

 Ο Πελάτης δηλώνει ότι η παραγγελία της υπηρεσίας στον Ιστότοπο δεν έγινε υπό εξαναγκασμό κατά την έννοια του άρθρου 587 του Αστικού Κώδικα.

 Με την αποστολή δεσμευτικής εντολής, ο Πελάτης συμφωνεί αυτόματα με τη χρήση μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. Οποιοδήποτε κόστος πραγματοποιείται από τον Πελάτη σε σχέση με αυτό θα καταβάλλεται από τον Πελάτη.

 Κατά την επιλογή της υπηρεσίας, ο Πελάτης θα εξετάσει τον τύπο και τον σκοπό του.

 Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει όλες τις πληροφορίες με την OKSTOXIMA κάνοντας ερώτημα τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 Ο Πελάτης θα καταβάλει στην OKSTOXIMA την τιμή των υπηρεσιών που συμφωνήθηκαν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης.

 

 Οι όροι πληρωμής, δηλαδή οι μέθοδοι πληρωμής, αποτελούν το περιεχόμενο της επικοινωνίας μεταξύ της OKSTOXIMA και του Πελάτη κατά τη διαδικασία παραγγελίας της υπηρεσίας και παρέχεται στον Πελάτη επαρκείς επιλογές όσον αφορά την επιλογή του τρόπου πληρωμής. Οι όροι πληρωμής καθορίζονται σε αυτά τα GT & C.

 Ο Πελάτης εκπροσωπεί και συμφωνεί ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από την OKSTOXIMA παραγγέλλονται από τον Πελάτη με δική του ευθύνη και αποκλειστικά για τις δικές του ανάγκες.

 Ο Πελάτης δηλώνει ότι εξέτασε την οικονομική του κατάσταση και την οικονομική του ικανότητα πριν εκτελέσει τη Σύμβαση και ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες έχοντας επίγνωση των ανωτέρω.

 Ο Πελάτης δηλώνει και συμφωνεί ότι οι υπηρεσίες και τα παρεχόμενα προϊόντα (όπως αναλύσεις κλπ.) Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ιδιωτικούς σκοπούς και ότι ο Πελάτης δεν μπορεί να χειρίζεται, να παρουσιάζει ή να χρησιμοποιεί τέτοιες υπηρεσίες και προϊόντα σε οποιοδήποτε μέρος . διαφορετικά ο Πελάτης ευθύνεται για τυχόν ζημιά ή βλάβη, συμπεριλαμβανομένης της άυλης ζημίας, που υπέστη η OKSTOXIMA ως αποτέλεσμα αυτού.

 Ο Πελάτης μπορεί να μην παρέχει τις συμβουλές που λαμβάνονται σε τρίτους. Εάν ο Πελάτης παραβιάσει αυτή την υποχρέωση, η OKSTOXIMA μπορεί να αποχωρήσει από τη Σύμβαση. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης θα καταβάλλει επίσης στην OKSTOXIMA, εντός 15 ημερών από την παραλαβή της αίτησης πληρωμής, συμβατική ποινή ύψους € 500 για κάθε μεμονωμένη παραβίαση αυτής της υποχρέωσης. Αυτό δεν θίγει με κανένα τρόπο το δικαίωμα της OKSTOXIMA στην αποζημίωση για ζημιά από τον Πελάτη.

 Ο Πελάτης δηλώνει και συμφωνεί ότι οι υπηρεσίες και τα παρεχόμενα προϊόντα (όπως αναλύσεις κ.λπ.) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη, συμπεριλαμβανομένης της άυλης βλάβης, σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με βάση της υπηρεσίας που παρέχει η OKSTOXIMA.

 Εάν ο Πελάτης προξενήσει οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη, συμπεριλαμβανομένης της άυλης ζημίας, σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, λόγω της παρεχόμενης υπηρεσίας, ο Πελάτης θα αποζημιώσει άμεσα την ευθύνη για το πρόσωπο στο οποίο προκλήθηκε η ζημία. Σε αυτή την περίπτωση, η OKSTOXIMA δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν υποχρεούται να συμμετέχει στη διευθέτηση της ζημίας με οποιονδήποτε τρόπο.

 Ο Πελάτης μπορεί να αποχωρήσει από τη Σύμβαση για τους λόγους που αναφέρονται στον Αστικό Κώδικα. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι συμφωνείται ρητά ότι το γεγονός ότι το ποσοστό επιτυχίας των συμβουλών που μεσολάβησε η OKSTOXIMA είναι χαμηλότερο από το αναμενόμενο από τον Πελάτη ή ότι οι αναλύσεις που παρέχονται δεν είναι τόσο λεπτομερείς όσο αναμένεται από τον Πελάτη, δεν αποτελεί λόγο απόσυρσης από το συμβολαιο.

 Εάν η Σύμβαση τερματιστεί για οποιονδήποτε λόγο (δηλαδή, μετά την εκπνοή της περιόδου συμμετοχής, την απόσυρση από τη Σύμβαση ή άλλως), τυχόν Credits που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από τον Πελάτη λήγουν, δεν μπορούν να ανταλλαγούν με χρήματα και το OKSTOXIMA δεν θα είναι υποχρεούται να επιστρέψει στον Πελάτη το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των Πιστωτικών Μονάδων που έχουν αγοραστεί και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από τον Πελάτη. Οποιεσδήποτε αχρησιμοποίητες πιστώσεις θα εξακολουθούν να παραμένουν στο λογαριασμό πελάτη και αν ο Πελάτης αγοράσει περαιτέρω προσχώρηση ή υπηρεσία, αυτά τα Credits θα ενεργοποιηθούν ξανά και ο Πελάτης θα είναι ελεύθερος να τα χρησιμοποιήσει. 12. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ

 

 Συμφωνώντας με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις στη διαταγή, ο Πελάτης εκφράζει τη συγκατάθεσή του και ζητά ρητά ότι η OKSTOXIMA θα αρχίσει την παροχή των υπηρεσιών αμέσως μετά την εκτέλεση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, δηλ. Πριν από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας για την απόσυρση του καταναλωτή από τη σύμβαση 14 ημερών από την ημερομηνία εκτέλεσης της σύμβασης.

 

 Πελάτης μπορεί να αποσύρει από τη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών χωρίς να διευκρινίσει το λόγο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία εκτέλεσης της Σύμβασης, ωστόσο, μόνο εάν οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν έχουν ακόμη εκτελεστεί. Οι υπηρεσίες θα εκτελούνται τη στιγμή που ο Πελάτης θα έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες που αγοράζονται μέσω του Λογαριασμού Πελάτη του στο τμήμα VIP, ανεξάρτητα από το αν έχει χρησιμοποιήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, δηλαδή εάν έχει (έχουν) χρησιμοποιήσει έχει συνδεθεί με τον Λογαριασμό Πελάτη του, έχει εμφανίσει τις αγορασμένες συμβουλές κ.λπ. Όσον αφορά την αγορά Πιστοληπτικών, η υπηρεσία παρέχεται και εκτελείται τη στιγμή που ο Πελάτης έχει αγοράσει τις Πιστώσεις.

 Εάν ο Πελάτης αποχωρήσει από τη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών και η OKSTOXIMA έχει αρχίσει την παροχή των υπηρεσιών πριν από τη λήξη της προθεσμίας απόσυρσης από τη Σύμβαση βάσει του ρητού αιτήματος του Πελάτη σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, θα καταβάλει στην OKSTOXIMA ένα αναλογικό μέρος της τιμής των υπηρεσιών για τυχόν παραδόσεις που παρέχονται μέχρι τη στιγμή της απόσυρσης από τη Σύμβαση.

 Ταυτόχρονα, ο Πελάτης συμφωνεί ρητά ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται βάσει αυτών των GT & C μπορούν να εκτελούνται (παραδίδονται) πριν από την εκπνοή της προβλεπόμενης προθεσμίας των 14 ημερών από την ημερομηνία εκτέλεσης της Σύμβασης και ο Πελάτης αναγνωρίζει έτσι ότι ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από τη Σύμβαση σύμφωνα με το Άρθρο 1837 του Αστικού Κώδικα.

 Για τους σκοπούς της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών, ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει την OKSTOIXIMA για την απόσυρσή του από την παρούσα Σύμβαση μέσω μονομερούς νομικής πράξης, δηλαδή με επιστολή που αποστέλλεται μέσω κάτοχου ταχυδρομικής άδειας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς: Káltses sro, Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Πράγα 1, info@okstoixima.com. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το έντυπο ανάληψης σύμβασης που διατίθεται εδώ για να αποσύρει τη σύμβαση.

 Η προθεσμία απόσυρσης από τη Σύμβαση θεωρείται ότι τηρείται εάν ο Πελάτης αποστέλλει στην OKSTOXIMA προειδοποίηση υπαναχώρησης από τη Σύμβαση πριν από τη λήξη της.

 

 

 

Εάν ο Πελάτης αποχωρήσει από τη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών, η OKSTOXIMA επιστρέφει στον Πελάτη τα ληφθέντα κεφάλαια ή, ενδεχομένως, το αναλογικό μέρος τους, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εν πάση περιπτώσει το αργότερο εντός 14 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης υπαναχώρησης Συμβόλαιο με την OKSTOXIMA. Για την επιστροφή των χρημάτων, η OKSTOXIMA θα χρησιμοποιεί τα ίδια μέσα πληρωμής με αυτά που έχει επιλέξει ο Πελάτης για να εκτελέσει την αρχική συναλλαγή, εκτός αν ο Πελάτης έχει ορίσει διαφορετικά.

 

13. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο Πελάτης θα καταβάλει στην OKSTOXIMA την τιμή των παραγγελθέντων υπηρεσιών.

Η τιμή των υπηρεσιών σε €, δηλαδή ευρώ, πρέπει να καταβάλλεται ταυτόχρονα με την τοποθέτηση της παραγγελίας, εκτός αν ορίζεται ρητώς διαφορετικά. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω τραπεζικού εμβάσματος, η υποχρέωση του Πελάτη να καταβάλει την τιμή της υπηρεσίας θεωρείται ότι εκτελείται κατά την πίστωση του λογαριασμού της OKSTOXIMA με το σχετικό ποσό.

Ο Πελάτης μπορεί να πληρώσει το τίμημα των υπηρεσιών μέσω της θυρίδας πληρωμής (στην οποία θα ανακατευθυνθεί αυτόματα μετά την δημιουργία της εντολής) ή μέσω τραπεζικού εμβάσματος βάσει των οδηγιών που θα του παρασχεθούν από την OKSTOXIMA και αυτό μπορεί επίσης να επιτευχθεί με την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε: info@okstoixima.com.

Εάν καταβάλει την τιμή των υπηρεσιών όπου η Σύμβαση ανανεώνεται αυτομάτως σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Ο.Π. μέσω της θυρίδας πληρωμής, ο Πελάτης συμφωνεί ρητά με την επαναλαμβανόμενη πληρωμή για την παροχή της υπηρεσίας προς όφελος της OKSTOXIMA για τη διάρκεια της Σύμβασης.

Επαναλαμβανόμενη πληρωμή σημαίνει την αυτόματη χρέωση των πληρωμών από την κάρτα πληρωμής του Πελάτη που εισάγεται στην πύλη πληρωμής. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι, για λόγους επαναλαμβανόμενων πληρωμών, τα στοιχεία πληρωμής του θα αποθηκευτούν από την πύλη πληρωμής. θα αντιμετωπίζει τα στοιχεία πληρωμής του Πελάτη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ασφάλειας PCI-DSS Level 1 (το οποίο είναι το κορυφαίο επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων στον χρηματοπιστωτικό τομέα).

Οι επαναλαμβανόμενες πληρωμές πραγματοποιούνται με τα ποσά και τη συχνότητα που καθορίζονται στην εκτελεσθείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι ορισμένες μέθοδοι πληρωμής ενδέχεται να υπόκεινται σε περαιτέρω χρεώσεις. Προτού αποσταλεί η πληρωμή, θα καθοριστεί πάντα η τελική τιμή, η οποία περιλαμβάνει ήδη τα έξοδα που σχετίζονται με την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής.

14. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε σχέση με την εκτέλεση και την εκτέλεση της Σύμβασης με τον Πελάτη, η OKSTOXIMA επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη για το σκοπό αυτό, εντός του πεδίου εφαρμογής και με τον τρόπο που περιγράφεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

15. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΛΑΤΗ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

Τα δικαιώματα του Πελάτη που απορρέουν από ελαττωματική απόδοση διέπονται από τους ισχύοντες γενικά δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς (ιδιαίτερα τα τμήματα 1914 έως 1925, τμήματα 2099 έως 2117 και τμήματα 2158 έως 2174 του Αστικού Κώδικα).

 

 

 

Οποιαδήποτε αξίωση μπορεί να εγείρεται από τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@okstoixima.com. Η OKSTOXIMA επιλύει κάθε αξίωση χωρίς καθυστέρηση, το αργότερο εντός 30 ημερών από την παραλαβή της. Στη συνέχεια, η OKSTOXIMA θα ειδοποιήσει τον Πελάτη για τον τρόπο επίλυσης της αξίωσης.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι οι ισχυρισμοί λόγω ανακριβικότητας των παρεχόμενων συμβουλών ή ποσοστού επιτυχίας χαμηλότερου από τον αναμενόμενο από τον Πελάτη δεν είναι παραδεκτοί λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της OKSTOXIMA, οι οποίες έχουν μόνο τη φύση των συστάσεων / διαβουλεύσεων και ότι οι αξιώσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι συμβουλές που αποστέλλονται έχουν μόνο τη φύση των συστάσεων και η OKSTOXIMA δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ορθότητα των συμβουλών που παρέχονται ή για την εκπλήρωσή τους στην περίπτωση ενός συγκεκριμένου αθλητικού γεγονότος.

16. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Κατά την έννοια του άρθρου 1820 (1) (ι) του Αστικού Κώδικα, η OKSTOXIMA πληροφορεί ότι η εξωδικαστική επίλυση των καταγγελιών θα πραγματοποιηθεί μέσω των στοιχείων επικοινωνίας της OKSTOXIMA, ιδίως μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: info @ okstoixima .com. Η OKSTOXIMA θα στείλει τις πληροφορίες σχετικά με την επίλυση της καταγγελίας του Πελάτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη. Οι επιλογές όσον αφορά την επικοινωνία με τις εποπτικές αρχές διέπονται από τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαμάχης καταναλωτών μεταξύ της OKSTOXIMA και του Πελάτη (καταναλωτή) που απορρέει από τη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών, όταν η διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί με αμοιβαία συμφωνία, ο Πελάτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με μια εξουσιοδοτημένη οντότητα για την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, συγκεκριμένα:

Τσεχική Επιθεώρηση Εμπορίου

Κεντρική επιθεώρηση - τμήμα ADR

Štěpánská 15

120 00 Πράγα 2

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Ο Πελάτης μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

17. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

 

Αυτά τα GT & C αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε Συμβολαίου που εκτελείται μέσω του Δικτυακού Τόπου.

 

 

 

Όλες οι τροποποιήσεις αυτών των GT & C θα καταγράφονται ηλεκτρονικά από την OKSTOXIMA και η OKSTOXIMA θα τις καταστήσει προσιτές στον Πελάτη κατόπιν αιτήματος του Πελάτη.

 Η διατύπωση του GT & C μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί από την OKSTOXIMA. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων Μερών της σύμβασης διέπονται πάντοτε από τη διατύπωση των ΣΔ & Γ κατά τη διάρκεια της πραγματικής περιόδου κατά την οποία προέκυψαν, δηλαδή με τη διατύπωση που ισχύει κατά τη στιγμή της εκτέλεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης των Όρων και Προϋποθέσεων, η OKSTOXIMA θα προσδιορίσει την ημερομηνία της τροποποίησης και θα κάνει μια σύνδεση με τους προηγούμενους έγκυρους Όρους και Προϋποθέσεις που είναι προσβάσιμες στον Πελάτη για να καλύψει μια κατάσταση κατά την οποία ο Πελάτης καταθέτει μια παραγγελία κατά τη διάρκεια μιας μετάβαση από τους παλιούς Όρους και Προϋποθέσεις στις νέες.

Ο Πελάτης δεσμεύεται από τη διατύπωση των Όρων και Προϋποθέσεων που ισχύουν και ισχύουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης.

Σε περίπτωση που η σχέση που καθορίζεται από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών συνεπάγεται ένα διεθνές στοιχείο, τότε τα μέρη συμφωνούν ότι αυτή η νομική σχέση διέπεται πάντοτε από τις νομικές διατάξεις της Τσεχικής Δημοκρατίας και τους άμεσα δεσμευτικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτά τα GT & C έχουν καταρτιστεί στις 31 Ιανουαρίου 2019 και θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2019 μέχρι την ενδεχόμενη τροποποίησή τους από την OKSTOXIMA.

 

 

 

 

English:

Káltses s.r.o.

 

Id.No.:  07846282

 

with its registered office at Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Prague 1

registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, File 308607

Contact person: Michal Mikulášek 

Email: info@okstoixima.com

Phone: +420 722614195

 

issues the following

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

 

RECITALS

 

Káltses s.r.o. (hereinafter “OKSTOIXIMA”) is the operator of the website WWW.OKSTIXIMA.COM (hereinafter the “Website”).

 

OKSTOIXIMA provides consultancy in the area of fixed-odds betting on sports matches and other sports events held around the world.

 

By virtue of a Service Contract, OKSTOIXIMA agrees to provide the Customer with a service consisting in providing tips for the results of particular sports matches or other sports events, or any specific parts thereof, for consideration and depending on the type of membership or any other service selected by the Customer.

 

The tips sent have the nature of mere recommendations and OKSTOIXIMA shall not be liable for any damage incurred by the Customer, whether directly or indirectly, as a result of using a tip or any other information (such as a strategy or analysis).

 

The services provided by OKSTOIXIMA (betting advice) shall be for information only. It is up to every Customer to decide whether or not to use the tips provided and whether, and in what amount, to bet or not to bet on a particular sports event. OKSTOIXIMA explicitly declares that it does not accept money as bets from Customers and that it does not bet on behalf of Customers or make any other steps aimed at placing bets.

 

The price of the service also includes the costs connected with its delivery and any charges connected with the selected payment method. The prices of the services are final, including all taxes and charges.

 

All contractual relationships arising from the use of the services offered on the Website shall be governed by the laws of the Czech Republic.

 

If a consumer is a Party to the contract, any relationships not regulated by these General Terms and Conditions (hereinafter also referred to as the “GT&C”) shall be governed by the provisions of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended (hereinafter the “Civil Code”), and Act No. 634/1992 Coll., on consumer protection, as amended (hereinafter the “Consumer Protection Act”). A contract is a consumer contract if its Party is an individual who orders the services outside the scope of his/her business activities or outside the scope of independent performance of his/her occupation. If this is not the case, the contract is not a consumer contract and the relevant Party is not protected as a consumer pursuant to the legal regulations quoted above and these GT&C; especially, such a Party, as a non-consumer, does not have the right to withdraw from the contract without specifying a reason.

 

If the Party is not a consumer, the rights and obligations of the Parties not regulated by these Terms and Conditions shall be governed by the provisions of the Civil Code.

These General Terms and Conditions shall only apply to individuals (people) who execute the contract outside the scope of their business activities or outside the scope of independent performance of their occupation.

These General Terms and Conditions shall form an integral part of each executed Service Contract. In these GT&C, any contract executed pursuant to these GT&C shall be designated as a Service Contract (hereinafter also referred to as the “Contract”); i.e. a Contract shall also mean, for example, a purchase contract for the purchase of Credits or PREMIUM tips, a contract for renewal of the Customer’s existing membership or a contract for a new PREMIUM membership, etc.

Both the General Terms and Conditions and the Contract are executed in the English language. The Contract, including these General Terms and Conditions, shall be archived in electronic form by OKSTOIXIMA and shall not be publicly accessible, not even by the Customer.

Mailing address: Káltses s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Prague 1. 

1. SERVICES PROVIDED

OKSTOIXIMA offers its services on the Website.

OKSTOIXIMA offers a “VIP Membership” to its Customers; the individual types of VIP Membership differ only in the membership period and, depending on that period, in their price. As part of the VIP Membership, regardless of its type, OKSTOIXIMA guarantees that the Customer will receive at least 4 (four) VIP FREE TIPS throughout the period of the VIP Membership. The VIP FREE TIPS constitute a basic type of the tips provided by OKSTOIXIMA.

At the same time, the Customer may purchase additional tips, namely VIP PREMIUM and VIP PREMIUM EXCLUSIVE tips, or VIP PREMIUM and VIP PREMIUM EXCLUSIVE membership tariffs, whose individual types differ only in the membership period and, depending on that period, in their price, and daily packages or access to Exclusive Sports Packages; the provision of these services depends on the period of the VIP Membership. At the same time, the Customer may order a Consultation with a member of our team or a recommended Strategy tailored to fit the Customer’s needs.

As part of the Bronze (7-day) VIP PREMIUM or VIP PREMIUM EXCLUSIVE Membership, OKSTOIXIMA guarantees that the Customer will receive at least 1 (one) PREMIUM or 1 (one) PREMIUM EXCLUSIVE tip throughout the period of that membership.

As part of the Silver (14-day) VIP PREMIUM or VIP PREMIUM EXCLUSIVE Membership, OKSTOIXIMA guarantees that the Customer will receive at least 2 (two) PREMIUM or 2 (two) PREMIUM EXCLUSIVE tips throughout the period of that membership.

As part of the Gold (30-day) VIP PREMIUM or VIP PREMIUM EXCLUSIVE Membership, OKSTOIXIMA guarantees that the Customer will receive at least 4 (four) PREMIUM or 4 (four) PREMIUM EXCLUSIVE tips throughout the period of that membership.

As part of the Platinum (90-day) VIP PREMIUM or VIP PREMIUM EXCLUSIVE Membership, OKSTOIXIMA guarantees that the Customer will receive at least 12 (twelve) PREMIUM or 12 (twelve) PREMIUM EXCLUSIVE tips throughout the period of that membership.

Description of premium services (hereinafter the “Premium Services”):

 

 Exclusive Sports Packages. The Exclusive Sports Packages service always relates to a particular sports event (e.g., a tournament or championship) and, as part of this service, the Customer will obtain access to a predefined set of services related to that sports event. The particular conditions of provision of the Exclusive Sports Packages service (contents, price, period, payment terms, etc.) shall be specified on the Website and in these General Terms and Conditions.

 

 Long-term VIP PREMIUM Membership. As part of the Long-term VIP PREMIUM Membership service, the Customer will obtain access to all VIP PREMIUM TIPS, each time for the period corresponding to the type of the membership tariff purchased. On the Website, OKSTOIXIMA provides a description of the individual types of VIP PREMIUM Membership currently offered. VIP PREMIUM TIPS constitute a premium type of the tips provided by OKSTOIXIMA and they usually differ from the VIP FREE TIPS in the level of trust declared by OKSTOIXIMA.

 

 Long-term VIP PREMIUM + VIP PREMIUM EXCLUSIVE Membership. As part of the Long-Term VIP PREMIUM + VIP PREMIUM EXCLUSIVE Membership service, the Customer will obtain access to all VIP PREMIUM + VIP PREMIUM EXCLUSIVE TIPS, each time for the period corresponding to the type of the membership tariff purchased. On the Website, OKSTOIXIMA provides a description of the individual types of VIP PREMIUM EXCLUSIVE Membership currently offered. VIP PREMIUM EXCLUSIVE TIPS constitute a premium type of the tips provided by OKSTOIXIMA and they usually differ from the VIP FREE TIPS and VIP PREMIUM TIPS in the price and level of trust declared by OKSTOIXIMA.

 

 Daily VIP PREMIUM Package. As part of the Daily VIP PREMIUM Package service, the Customer will obtain access to all VIP PREMIUM TIPS for the particular calendar day for which this Package was issued.

 

 Daily VIP PREMIUM + VIP PREMIUM EXCLUSIVE Package.  As part of the Daily VIP PREMIUM + VIP PREMIUM EXCLUSIVE Package, the Customer will obtain access to all VIP PREMIUM TIPS and VIP PREMIUM EXCLUSIVE TIPS for the particular calendar day for which this Package was issued.

 

 Individual VIP PREMIUM or VIP PREMIUM EXCLUSIVE TIPS. The Customer may purchase VIP PREMIUM TIPS or VIP PREMIUM EXCLUSIVE TIPS individually. 

 

 Consultations and Tailor-made Strategies. The Customer may also purchase a Consultation with a member of our team. At the same time, the Customer may order a Tailor-made Betting Strategy from us. 

 

The provision of Premium Services is always conditioned on the duration of the basic VIP Membership, i.e. if the Customer’s VIP Membership terminates, or, more precisely, if the Customer does not renew his/her VIP Membership, his/her access to the VIP PREMIUM section, the VIP PREMIUM EXCLUSIVE section or to the Exclusive Sports Packages shall also terminate.  

OKSTOIXIMA also offers its Customers the purchase of Credits, which can be subsequently used to pay for some of the services offered on the Website. The Customer may also obtain Credits from OKSTOIXIMA as a gift or as compensation in specified cases (see below). The value of one Credit on the OKSTOIXIMA Website is € 1. 

On the Website, OKSTOIXIMA provides a description of the individual types of VIP Membership and the related options for the purchase of VIP PREMIUM Tips, VIP PREMIUM EXCLUSIVE tips, packages and tariffs and other services, if applicable, including their prices. The price of the services is specified inclusive of all taxes and charges. 

The presentation of the services constitutes a proposal to execute a contract in accordance with Section 1732 (2) of the Civil Code. 

 

2. ORDER OF SERVICES AND EXECUTION OF A CONTRACT 

 

The Customer shall place the order of services via the Website at www.okstoixima.com. 

 

The order of services shall be placed as follows:

In the case of new Customers who have not created their customer account for the VIP section yet (hereinafter the “Customer Account”), the Customer shall select the requested type of VIP Membership on the Website (by pressing the button with the text Ξεκινήστε να κερδίζετε, which is part of the presentation of the service on the Website); after that, a registration form will open up, which must be filled in by the Customer, after which the Customer must press the button with the text Να συνεχίσει after which the Customer will be redirected to the second step where the Customer will confirm his/her selection of membership and where the Customer can also use a discount code if applicable. After that, the Customer will be redirected to the payment gate where (s)he will pay the price of the service. The order has been completed and it becomes binding upon submission of the registration form, i.e. after the Customer has pressed the button with the text Να συνεχίσει, by which the Customer Account is created at the same time.

If the Customer already has an existing Customer Account, the Customer will place an order after logging into his/her Customer Account by selecting the requested type of VIP Membership or any other service offered in the VIP section on the Website (Premium Services, Credits, Consultation Services) and, after confirming his/her selection in a pop-up window where (s)he can also use his/her discount code, if applicable, or pay using the Credits, the Customer will be redirected straight to the payment gate where (s)he will pay the price of the service. The order has been completed and it becomes binding after the Customer has pressed the button with the text Πληρωμή which is part of the presentation of the service on the Website.

 

After having been redirected to the payment gate, the Customer will pay the price of the service using any of the options offered there. For more details on making the payment for the services via the payment gate, see Article 14 of the GT&C below. If the Customer cannot pay the price of the services using any of the options offered there, the Customer shall e-mail a query to info@okstoixima.com ; in response to this e-mail, OKSTOIXIMA will inform the Customer of the bank details for the payment of the price of the services by means of wire transfer.  

 

By placing a binding order of services, the Customer confirms that (s)he has been acquainted and agrees with these 

General Terms and Conditions in the wording valid and effective at the time of placing the order. Before placing the binding order, the Customer shall check the correctness of all information provided by him/her. The information provided in the binding order shall be considered correct by OKSTOIXIMA. 

 

The Service Contract shall be executed at the moment the Customer has paid the price of the service ordered. The order, including a tax receipt, shall be sent to the Customer including the valid General Terms and Conditions to the e-mail address provided by the Customer during the registration process. OKSTOIXIMA shall not be liable for any delay on the part of a third party, explicitly including any delay within the payment transactions made via . This shall explicitly include cases where the Customer does not receive the service ordered in due time as a result of a delay on the part of (e.g. the tip purchased is not displayed in due time). 

 

If the execution of the service is not conditioned on the payment of the price of the service (some special promotions, see below), the Contract shall be executed at the moment the Customer’s required payment information is entered and sent via the payment gate.

 

The Customer’s order containing any, even immaterial, amendments, deviations from the conditions of the proposal, reservations, limitations or any other changes shall constitute a new proposal for execution of a Contract. If the order constitutes a new proposal for execution of a Contract, the Contract shall be executed at the moment the Customer’s new proposal is accepted by OKSTOIXIMA.

 

By accepting these GT&C, the Customer declares that (s)he is aware, especially, of his/her financial standing and that, being aware of that, (s)he also becomes a VIP member of OKSTOIXIMA and joins the services offered.

 

OKSTOIXIMA reserves the right to refuse registration of the Customer or, more precisely, to refuse the order and not to execute the Contract with the Customer.

 

3. TERM OF THE CONTRACT

 

The term of the Service Contract depends on the type of the service purchased by the Customer, e.g., in the case of a membership, it corresponds to the membership period. The term of the Contract may be automatically renewed in the cases and in accordance with the procedure specified in Article 4 of the GT&C. 

 

The validity of the Credits shall be limited to 24 months from the date of purchase, after the expiry of which they can no longer be used by the Customer. The Customer does not have the right to any form of compensation for any Credits whose validity has expired.

 

4. AUTOMATIC CONTRACT RENEWAL

 

The Service Contract for the provision of the VIP Membership, VIP PREMIUM Membership or VIP PREMIUM and VIP PREMIUM EXCLUSIVE Membership shall be automatically extended under the same conditions and by the same period as the period for which it was originally executed, unless either Party notifies the other Party in writing not later than 5 days prior to the expiry of the term of the Contract (membership period) that it does not wish to renew the Contract and requests its termination. 

 

The same shall apply to the Service Contracts for selected Exclusive Sports Packages where the Customer granted consent to automatic Contract renewal when ordering the service. 

 

The Customer may cancel automatic Contract renewal by e-mailing a written notification, expressly and unambiguously stating that the Customer does not wish to renew the Contract and requests its termination, to:info@okstoixima.com. OKSTOIXIMA may cancel automatic Contract renewal by e-mailing a written notification to the Customer’s e-mail address registered for the Customer’s Customer Account. 

 

If the Contract is renewed, repeated payments will be made automatically to pay the price of the services under the Contract via the payment gate (see Article 14 of the GT&C). The price of the services for the period for which the Contract has been automatically renewed shall be payable on the day on which the automatic Contract renewal took place.

 

The Customer acknowledges and expressly agrees with the automatic renewal of the executed Service Contract as well as with the repeated payments being made automatically to pay for services via the payment gate.

 

The procedure described in this article of the GT&C shall also apply to cases where automatic Contract renewal and automatic repeated payments are agreed with the Customer for other types of services offered by OKSTOIXIMA .

 

5. AMENDMENT TO THE CONTRACT

The Customer has the right to change his/her existing type of membership by e-mailing a request to: info@okstoixima.com at least 5 days prior to the day of the planned automatic renewal of his/her existing type of membership. The type of membership shall be changed upon payment of the price of the new type of membership.

 

6. CUSTOMER ACCOUNT

In his/her Customer Account in the VIP section (“Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ), the Customer has access to all orders placed as well as to information on his/her VIP Membership or other services purchased and on the payments made.

The Customer can log into his/her Customer Account using the user name and password selected during the registration process. The Customer shall protect his/her log-in details from disclosure to third parties. If the Customer loses or forgets his/her password, (s)he can renew his/her password on the Website using the e-mail address registered for the Customer Account. 

The Customer may not make his/her Customer Account accessible to third parties. 

The Customer may cancel his/her Customer Account by e-mailing a request for deletion of his/her account to info@okstoixima.com. The Customer expressly acknowledges that (s)he shall lose access to all services purchased if (s)he cancels his/her Customer Account.

 

7. SATISFACTION GUARANTEE

 

OKSTOIXIMA grants a one-off 30-day satisfaction guarantee to its new Customers (the “Satisfaction Guarantee”), by which OKSTOIXIMA guarantees to its new Customers who are not satisfied with the services provided compensation in the form of Credits for the purchase of services. 

 

A condition for the provision of the Satisfaction Guarantee is an active use of the services provided by OKSTOIXIMA for at least 30 days. This means that the Satisfaction Guarantee is only provided to Customers who have purchased a membership tariff for the minimum period of 30 days. The Customers who have purchased a membership tariff for a period shorter than 30 days may not use the Satisfaction Guarantee. 

 

A new Customer shall mean a Customer who executes a Contract with OKSTOIXIMA for the first time. 

 

If a new Customer e-mails a written notification to info@okstoixima.com not later than on the 7th day after the expiry of the 30-day Satisfaction Guarantee (i.e. on the 37th day following the date of execution of the Service Contract) that (s)he was not satisfied with the services provided, (s)he will receive 999 Credits in his/her Customer Account from OKSTOXIMA as compensation. 

 

As part of the Satisfaction Guarantee, the Customer does not have the right to a refund of the price of the membership or any other service paid or to any form of reimbursement for the Credits obtained as compensation.

 

8. IMPORTANT INFORMATION ON THE CONTRACT AND THE TERMS AND CONDITIONS

 

The Customer shall be bound by the Terms and Conditions from the moment of execution of the Contract. The Customer may become acquainted with these Terms and Conditions before sending a binding order. The Customer shall be informed of the above properly and sufficiently before actually sending the order. These GT&C constitute an integral part of the Contract executed via the Website.

 

Both the GT&C and the Contract are executed in the English language. The Contract, including these General Terms and Conditions, shall be archived in electronic form and shall not be publicly accessible, not even by the Customer.

 

The information on the individual technical steps leading to the execution of the Contract is obvious from the order process on the Website and the Customer is thus given the opportunity to check the information and correct it, if necessary, before actually placing the binding order.

The Customer agrees with the use of means of distance communication in the execution of the Contract. Any costs incurred by the Customer when using means of distance communication in connection with the execution of the Contract shall be borne by the Customer himself/herself. The use of means of distance communication to order services on the Website shall not be charged at any special rate.

10. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF OKSTOXIMA

 The obligations of OKSTOXIMA follow from the generally binding legal regulations, especially from the Consumer Protection Act and the Civil Code vis-à-vis consumers and from the Civil Code vis-à-vis other entities.

 The Website contains a complete list of the services offered to the Customer, including their basic description and price.

 All prices of the services presented on the Website are in euros, including the statutory VAT. Discounts and promotions, if applicable, shall not be combined, unless explicitly stated otherwise on the Website. The payment terms are specified in these GT&C.

 The prices of the services presented shall remain valid for the period for which they are displayed on the Website. OKSTOXIMA reserves the right to change the price of the services if the price is specified incorrectly and in the case of a technical error or any other objective cause of an incorrectly specified price. If OKSTOXIMA makes an obvious mistake when specifying the price of the services on the Website or during the order process, OKSTOXIMA shall not be obliged to provide the services to the Customer for such obviously incorrect price, even if the Customer has already paid the price (and the Contract has thus been executed). In that case, OKSTOXIMA has the right to withdraw from the Contract.

 If the price of the services specified on the Website or during the order process is no longer up-to-date, the Customer shall be informed of this fact without delay. If the Customer has not yet paid the price, OKSTOXIMA shall not be obliged to execute the Contract.  

 If OKSTOXIMA notices any suspicious payment transaction using a payment card or any other means of payment, OKSTOXIMA shall report this fact to the competent institutions and governmental authorities. At the same time, OKSTOXIMA reserves the right not to perform, or to suspend the performance of, the service at least until the matter is resolved and until it is confirmed that the payment transaction was authorised.

 The information and data provided by the Customer shall be considered to be true by OKSTOXIMA and OKSTOXIMA shall provide the service ordered on the basis thereof.

 OKSTOXIMA shall not be liable for any harm incurred by the Customer or a third party as a result of untrue or distorted information and data provided by the Customer.

 OKSTOXIMA shall not be liable for any damage incurred by the Customer, whether directly or indirectly, as a result of using a tip or any other information (such as an analysis). 

 OKSTOXIMA shall not be liable for any damage or harm, including intangible damage, incurred by the Customer or a third party as a result of the Customer’s failure to comply with these GT&C.

 If the Customer withdraws from the Contract, OKSTOXIMA shall confirm the acceptance of such withdrawal to the Customer without undue delay electronically or in writing and shall assess such withdrawal from the Contract without undue delay. If the withdrawal from the Contract is found justified, the funds or, if applicable, the aliquot portion thereof, shall be refunded to the Customer within 14 days after delivery of the withdrawal from the Contract. If the Customer has already used the service, the Customer does not have the right to the refund of the funds. It is explicitly agreed that the fact that the success rate of the tips mediated by OKSTOXIMA is lower than that expected by the Customer or that the analyses provided are not as detailed as expected by the Customer shall not constitute a reason for withdrawal from the Contract. The Customer acknowledges this fact.

 OKSTOXIMA has the right to terminate the Contract (a) if the Customer is financially uncapable of complying with the terms and conditions of the Contract or if the Customer fails to comply with them by the deadlines defined in the Contract or these GT&C, (b) if the performance of the Contract becomes impossible, (c) if OKSTOXIMA becomes unfit to operate the services or decides to terminate the operation of its activities, (d) if the client provides untruthful or grossly distorted information to OKSTOXIMA, or (e) in other cases specified in these GT&C. The notice of termination must be sent in writing to the Customer’s address or e-mailed to the Customer’s e-mail address. The notice period shall be 7 days and shall commence on the date of delivery of the notice of termination to the Customer.

 

 

9. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CUSTOMER

 

 Only a person who has reached the age of 18 years, enjoys full legal capacity and agrees with these GT&C may view the Website and order and use the services offered on the Website.

 The Customer represents that the order of the service on the Website has not been made under coercion within the meaning of Section 587 of the Civil Code.

 By sending a binding order, the Customer automatically agrees with the use of means of distance communication in the execution of the Contract. Any costs incurred by the Customer in connection therewith shall be paid by the Customer.

 When selecting the service, the Customer shall consider its type and purpose. 

 The Customer has the right to verify all information with OKSTOXIMA by making a query by telephone or e-mail.

 The Customer shall pay to OKSTOXIMA the price of the services agreed when executing the Contract.

 The payment terms, i.e. the payment methods, form the contents of communication between OKSTOXIMA and the Customer during the process of ordering the service, and the Customer is provided with sufficient options as regards selection of the means of payment. The payment terms are specified in these GT&C. 

 The Customer represents and agrees that the services provided by OKSTOXIMA are ordered by the Customer at his/her own risk and exclusively for his/her own needs. 

 The Customer represents that (s)he has considered his/her financial standing and his/her financial capacity before executing the Contract and that (s)he intends to use the services offered being aware of the above. 

 The Customer represents and agrees that the services and the products provided in connection therewith (such as analyses, etc.) may be used solely for private purposes and that the Customer may not publicly handle, present or use such services and products at any place; otherwise the Customer shall be liable for any damage or harm, including intangible damage, incurred by OKSTOXIMA as a result thereof.

 The Customer may not provide the tips received to third parties. If the Customer breaches this obligation, OKSTOXIMA may withdraw from the Contract. In that case, the Customer shall also pay to OKSTOXIMA, within 15 days of delivery of the request for payment, a contractual penalty in the amount of €500 for each individual breach of this obligation. This shall in no way prejudice the right of OKSTOXIMA to compensation for damage by the Customer. 

 The Customer represents and agrees that the services and the products provided in connection therewith (such as analyses, etc.) may not be used in any manner that could cause any damage or harm, including intangible damage, to any other person on the basis of the service provided by OKSTOXIMA.

 If the Customer causes any damage or harm, including intangible damage, to any other person as a result of the service provided, the Customer shall provide compensation for such damage directly to the person to whom the damage was caused. In that case, OKSTOXIMA shall not bear any liability and shall not be obliged to participate in the settlement of the damage in any manner.

 The Customer may withdraw from the Contract for the reasons set out in the Civil Code. The Customer acknowledges that it is explicitly agreed that the fact that the success rate of the tips mediated by OKSTOXIMA is lower than expected by the Customer or that the analyses provided are not as detailed as expected by the Customer shall not constitute a reason for withdrawal from the Contract.

 If the Contract terminates for any reason (i.e., by expiry of the membership period, withdrawal from the Contract or otherwise), any Credits that have not been used by the Customer shall expire, they cannot be exchanged for money and OKSTOXIMA shall not be obliged to refund to the Customer the financial amount corresponding to the value of the Credits that have been purchased and have not been used by the Customer. Any unused Credits will still remain in the Customer Account and, if the Customer purchases further membership or service, these Credits will become active again and the Customer will be free to use them.

 

10. CONSUMER’S WITHDRAWAL FROM A CONTRACT EXECUTED WITH THE USE OF MEANS OF DISTANCE COMMUNICATION

 

By agreeing with these General Terms and Conditions in the order, the Customer expresses his/her consent and explicitly requests that OKSTOXIMA commence the provision of the services immediately after the Service Contract is executed, i.e. before the expiry of the statutory deadline for the consumer’s withdrawal from the Contract of 14 days from the date of execution of the Contract.

 

The Customer may withdraw from the Service Contract without specifying the reason within 14 days from the date of execution of the Contract, however, only if the services provided have not been performed yet. The services shall be performed at the moment the Customer has obtained access to the services purchased via his/her Customer Account in the VIP section, regardless of whether or not (s)he has used the services provided, i.e. whether (s)he has logged into his/her Customer Account, has the purchased tips displayed, etc. As regards the purchase of Credits, the service shall be provided and performed at the moment the Customer has purchased the Credits.

 

If the Customer withdraws from the Service Contract and OKSTOXIMA has commenced the provision of the services before the expiry of the deadline for withdrawal from the Contract based on the Customer’s express request pursuant to paragraph 1 of this Article of the General Terms and Conditions, the Customer shall pay to OKSTOXIMA a proportional part of the price of the services for any performance provided until the moment of withdrawal from the Contract.

 

At the same time, the Customer expressly agrees that the services pursuant to these GT&C may be performed (delivered) before the expiry of the statutory deadline of 14 days from the date of execution of the Contract, and the Customer thus acknowledges that, in that case, the Customer does not have the right to withdraw from the Contract in accordance with Section 1837 of the Civil Code.

 

For the purposes of exercising the right to withdraw from the Service Contract, the Customer must inform OKSTOIXIMA of his/her withdrawal from this Contract by means of a unilateral legal act, i.e. by a letter sent via a postal licence holder or by e-mail to: Káltses s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Prague 1, info@okstoixima.com. The Customer may use the Contract withdrawal form available here to withdraw from the Contract.

 

The deadline for withdrawal from the Contract is deemed to be met if the Customer sends a notice of withdrawal from the Contract to OKSTOXIMA before its expiry.

 

If the Customer withdraws from the Service Contract, OKSTOXIMA shall refund the funds received or, if applicable, the proportional part thereof, to the Customer without undue delay and in any case not later than within 14 days after delivery of the notice of withdrawal from the Contract to OKSTOXIMA. For the refund of the funds, OKSTOXIMA shall use the same means of payment as that selected by the Customer to perform the initial transaction, unless explicitly specified otherwise by the Customer.

 

 

11. PAYMENT TERMS

 

The Customer shall pay to OKSTOXIMA the price of the services ordered.

 

The price of the services in €, i.e. euros , shall be payable simultaneously with the placement of the order, unless explicitly specified otherwise. In case of payment by means of wire transfer, the Customer’s obligation to pay the price of the service shall be deemed performed at the moment the account of OKSTOXIMA is credited with the relevant amount.

 

The Customer may pay the price of the services via the payment gate (to which (s)he will be automatically redirected after the order has been created) or by means of a wire transfer based on the instructions that will be provided to him by OKSTOXIMA and that can be also obtained by e-mailing a request to:info@okstoixima.com.

 

If paying the price of the services where the Contract is automatically renewed pursuant to Article 4 of the GT&C via the payment gate, the Customer expressly agrees with the repeated payment for the service being established in favour of OKSTOXIMA for the term of the Contract. 

 

Repeated payment means the automatic debiting of payments from the Customer’s payment card entered in the payment gate. The Customer acknowledges that, for the purpose of repeated payments, his/her payment details will be saved by the payment gate. shall treat the Customer’s payment details in accordance with the international security standard PCI-DSS Level 1 (which is the top level of data security in the financial sector).

 

Repeated payments shall be made in the amounts and frequency specified in the executed Service Contract.

 

The Customer acknowledges that some payment methods may be subject to further charges. Before the payment is sent, the final price, already including the charges connected with the selected payment method, will always be specified.

 

 

12. PERSONAL DATA PROTECTION

 

In connection with the execution and performance of the Contract with the Customer, OKSTOXIMA processes the Customer’s personal data for the purpose, within the scope and in the manner described in the Privacy Policy, which is available here.

 

 

15. CUSTOMER’S/CONSUMER’S RIGHTS ARISING FROM DEFECTIVE PERFORMANCE

 

The Customer’s rights arising from defective performance shall be governed by the applicable generally binding legal regulations (especially Sections 1914 to 1925, Sections 2099 to 2117 and Sections 2158 to 2174 of the Civil Code).

 

Any claims may be raised by the Customer by e-mail to:info@okstoixima.com. OKSTOXIMA shall resolve any claim without delay, not later than within 30 days of its receipt. OKSTOXIMA shall subsequently notify the Customer of how the claim has been resolved.

 

The Customer acknowledges that claims on the grounds of incorrectness of the tips provided or a success rate lower than that expected by the Customer are not admissible considering the nature of the activities of OKSTOXIMA, which only have the nature of recommendations/consultations, and that such claims will be disregarded. The tips sent only have the nature of recommendations and OKSTOXIMA do not provide any guarantee for the correctness of the tips provided or for their fulfilment in the case of a particular sports event.  

 

 

13. OUT-OF-COURT RESOLUTION OF COMPLAINTS

 

Within the meaning of Section 1820 (1)(j) of the Civil Code, OKSTOXIMA informs that out-of-court resolution of complaints shall take place via the contact details of OKSTOXIMA, especially via the e-mail address at:info@okstoixima.com. OKSTOXIMA shall send the information concerning the resolution of the Customer’s complaint to the Customer’s e-mail address. The options as regards contacting the supervisory authorities are regulated in the applicable legal regulations.

 

In case of any consumer dispute between OKSTOXIMA and the Customer (consumer) following from the Service Contract, where the dispute cannot be resolved by mutual agreement, the Customer may file an application for out-of-court resolution of the dispute with an entity authorised to deal with out-of-court resolution of consumer disputes, specifically:

 

Czech Trade Inspectorate

Central Inspectorate – ADR department

Štěpánská 15

120 00 Prague 2

 

E-mail: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 

The Customer may also use the online dispute resolution platform established by the European Commission at: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

14. FINAL PROVISIONS

 

These GT&C form an integral part of each Contract which is executed via the Website.

 

All amendments to these GT&C shall be recorded electronically by OKSTOXIMA and OKSTOXIMA shall make them accessible to the Customer at the Customer’s request.

 

The wording of the GT&C may be amended or supplemented by OKSTOXIMA. The rights and obligations of the Parties to the Contract shall be always governed by the wording of the GT&C during the effective term of which they arose, i.e. by the wording effective at the moment of execution of the Contract. In case of any amendment to the Terms and Conditions, OKSTOXIMA shall specify the date of the amendment and shall make a link to the previous valid Terms and Conditions accessible to the Customer to cover a situation where the Customer places an order during the time of a transition from the old Terms and Conditions to the new ones. 

 

The Customer shall be bound by the wording of the Terms and Conditions valid and effective at the time of execution of the Contract.

 

Should the relationship established by the Service Contract involve an international element, then the Parties agree that this legal relationship shall be always governed by the legal regulations of the Czech Republic and the directly binding regulations of the European Union.

 

These GT&C have been drawn up on 31 January 2019 and shall be effective from 1 February 2019 until their potential amendment by OKSTOXIMA.

 

Káltses s.r.o.